Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญเสนอราคาการจัดซื้อแพสูบน้ำพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำบ้านแซว
           ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว  มีความประสงค์จะทำการจัดซื้อแพสูบน้ำพร้อมติดตั้ง  สถานีสูบน้ำบ้านแซว
จำนวน  1 ชุด   เพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็ว และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ  ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
            1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ตกลงราคาซื้อดังกล่าว
            2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองเสนอราคา
            3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านแซว 
ณ  วันประกาศเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาซื้อครั้งนี้
           4. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่จะเสนอราคาซื้อ และ ต้องได้ลงการ จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ของ กรมบัญชีกลาง (e-GP)  เป็นที่เรียบร้อย              
           5.  ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้เสร็จภายในวันที่  45  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  และจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า  45   วันนับจากวันเสนอราคา
6.  ต้องใช้ใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการเท่านั้น
7.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร  หลักฐานแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา  ดังนี้
7.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7.2 หนังสือมอบอำนาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน
 
          ฉะนั้น  หากสนใจให้ไปยื่นเสนอราคาในวันที่  11  พฤษภาคม  2560   ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00  น.  ณ  งานทะเบียนทรัพย์และพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแซว
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th