Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
.................................................................................
                  
              ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  รางระบายน้ำ ยาวรวม 380.00 เมตร ปากกว้าง 0.50 เมตร  ก้นกว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.30 เมตร  หนา 0.07  เมตร  ความยาวแนวตัด 1.07 เมตร    งบประมาณครั้งนี้ตั้งไว้  220,000.00 บาท  (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  โดยวิธี ตกลงราคา นั้น
              เพื่อเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอประกาศราคากลางตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ  วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 
คำ  สุปัญโญ
(นายคำ  สุปัญโญ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4
แบบ ปร.5
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th