Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแซว
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประวัติความเป็นมา
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน-เชียงของ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 
***********************************************
1. มีพื้นที่ จำนวน     209 ตารางกิโลเมตร 130,625 ไร่
2. จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแซว  จำนวนทั้งสิ้น 11,823 คน
         2.1. เพศชาย        5,920    คน
         2.2. เพศหญิง       5,903    คน
3. ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เลือกตั้ง / แต่งตั้ง : เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
วันที่หมดวาระ : ในวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
จำนวนพนักงาน/บุคลากร ที่อยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแซว   จำนวนทั้งสิ้น  138 คน ประกอบด้วย
3.1. นายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี                    จำนวน     3   คน
3.2. เลขานุการ / ที่ปรึกษา                                         จำนวน      2   คน
3.3. สมาชิกสภา อปท.                                              จำนวน    12   คน
3.4. รวมฝ่ายการเมือง                                                จำนวน    17   คน

3.5. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                        จำนวน    19   คน
3.6. พนักงาน                                                           จำนวน    32   คน
3.7. พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)          จำนวน      5    คน
3.8. ข้าราชการครู (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ )         จำนวน    15   คน 
3.9. พนักงานจ้างเหมาบริการ                                    จำนวน     33   คน 

 
          เทศบาลตำบลบ้านแซว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ซึ่งในขณะนั้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว  และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแซว  เมื่อวันที่  6 เดือน กันยายน พ.ศ.  2556  

          ราษฎรในพื้นที่ ประกอบด้วยประชาชนชาวพื้นเมือง ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14 และหมู่ 15 สันนิษฐานว่าอพยพมาจากจังหวัดลำปาง ซึ่งเจ้าบุญวาทย์ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าราชบุตรเมืองลำปาง  ได้คุมกำลังคนประมาณ 500 คน มารักษาเมืองเชียงแสน เพื่อป้องกันพวกเงี้ยว ที่กำลังก่อการร้ายอยู่ในขณะนั้นและกำลังส่วนหนึ่งอาจจะเห็นว่าลักษณะภูมิประเทศบริเวณบ้านแซว หมู่ 1 ในปัจจุบันเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านการเกษตร จึงชักชวนญาติพี่น้อง อพยพเข้ามาอยู่ ต่อมาจึงมีราษฎรอพยพเข้ามาตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งบนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา 


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th