ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
 วิสัยทัศน์และนโยบาย
 พันธกิจเทศบาลตำบล
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลภายใน
 โครงสร้างสภาเทศบาลฯ
 โครงสร้างคณะผู้บริหารฯ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 ข้อมูลบุคลากร
เอกสารของเทศบาล
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุม
 แผนการจัดชื้อจัดจาง
 ประการศสภา
พระราชบัญญัติเทศบาล
 พรบ.เทศบาล
 พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 พรบ.อื่น๐
อื่นๆ
 แสดงความคิดเห็น
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 ติดต่อเรา

  

อบต.บ้านแซว

  

 

 

                                                                       อบต.บ้านแซวได้รับเป็นเกียติบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                                                           ระดับพื้นที่ หรือ ท้องถิ่น ระดับ A+(ดีมาก)เป็นกองทุนที่ทีศักยภาพสูง
                                                            และ เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำปี 2554


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE