ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
 วิสัยทัศน์และนโยบาย
 พันธกิจเทศบาลตำบล
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลภายใน
 โครงสร้างสภาเทศบาลฯ
 โครงสร้างคณะผู้บริหารฯ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 ข้อมูลบุคลากร
เอกสารของเทศบาล
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุม
 แผนการจัดชื้อจัดจาง
 ประการศสภา
พระราชบัญญัติเทศบาล
 พรบ.เทศบาล
 พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 พรบ.อื่น๐
อื่นๆ
 แสดงความคิดเห็น
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 ติดต่อเรา

  

แนะนำ อบต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชีบงราย เป็น อบต.ดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น

อบต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชีบงราย เป็น อบต.ดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น ตำบลน่าเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2553

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2550

 

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นตำบลต้นแบบการส่งเสริมริมฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปี 2553

 

จากผลงานดังกล่าวข้างต้นทำให้ อบต.บ้านแซว  ได้รับความสนใจในการศึกษาดูงานจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

โดยเฉพาะ อบต. เทศบาลต่างๆ เข้าไปศึกษาดูงานตลอดทั้งปี 

 

หน่วยงาน องค์กรใดสนใจศึกษาดูงาน  ติดต่อได้ที่ อบต.บ้านแซว โทร.053 - 181241 - 2

 

หรือติดต่อโดยตรงที่ ปลัดเศรษฐศักดิ์  พรหมมา โทร. 081 - 9527058

 

อีเมล์  fm101.50@hotmail.com

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE