View 
 ประกาศ

สอบราคาจ้าง โครงการจัดทำระบบปริภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนารายได้เทศบาลตำบลบ้านแซว 

สอบราคาจ้าง โครงการจัดทำระบบปริภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนารายได้เทศบาลตำบลบ้านแซว
(ระบบด้านการสำรวจด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ GEO-information system,Gis) 
More

สอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแซว หมู่ที่ 1 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแซว หมู่ที่ 1 
More

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้านสบกก หมู่ที่ 7 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้านสบกก หมู่ที่ 7 
More

การดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ 

การดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี 
More

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
More

เรื่อง โครงการสอบราคาจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง โครงการสอบราคาจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
More

เรื่อง โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
More

เรื่อง โครงการสอบราคาจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อใช้ในระบบประปาภูเขาหมู่บ้าน บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง โครงการสอบราคาจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อใช้ในระบบประปาภูเขาหมู่บ้าน บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
More

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ในเขตรับผิดชอบเทศบาล
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
More
 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว จำนวน 12 รายการ 
More

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
More
 กิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวประชุมครั้งแรกวันที่ 8 มกราคม 2557 
More

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2557 
More

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ปี 2557 
More

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 3 ปี 2557 
More
 ประชาคมอาเซี้ยน

AEC คือ อะไร 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ 
More

กฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน 

 
More

ตามไปดู 10 เมืองหลวงประเทศอาเซียน 

 
More

สถานที่สำคัญทางศาสนาในอาเซียน 

 
More
 เรื่องราวและวัฒนะธรรม

เรื่องราวไตลื้อ 

 
More

ผ้าทอมือลายขอดอกแก้ว บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว 

 
More

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน/ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านแซว
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 
More
 

รับรางวัลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปี 2556 

 
More
 กองช่าง

โครงการ ชุมชนปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว 

.::โครงการ ชุมชนปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว::.
จากการประชุมประจำเดือน ราษฎรตำบลบ้านแซว มีความประสงค์ จะขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก และตามซอกซอย เพราะไฟฟ้าสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญ 
More
 เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ที่ทันสมัย ฯลฯ 
More

เส้นทางท่องเที่ยวสู่ดินแดนสุวรรณโคมคำ 

“2 เส้นทางสู่ดินแดนวัฒนธรรมอดีตนครโบราณสุวรรณโคมคำ”
พบกับ
- ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าที่แฝงความหมายของการดำเนินชีวิต
- การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจชุมชน
- การบริหารจัดการชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
More

เรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว 

ประวัติการท่องเที่ยวตำบลบ้านแซว
ตำบลบ้านแซว เริ่มต้นหน้าประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากการเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอพียง และการพัฒนาองค์กรด้วย ๕ ส 
More

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านแซว 

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านแซว

๑. หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ล่องเรือแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตริมฝั่งโขง 
More
 การส่งเสริมตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเลี้ยงจิ้งหรีด 

การเลี้ยงจิ้งหรีด
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาพและรายได้เสริมของประชาชน

อุปกรณ์ในการเลี้ยง

1. ท่อปูนขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 50 ซม.
2. ฝาปิดท่อขนาด 80 ซม.
3. ตาข่ายไนล่อนเขียว ขนาด 100x100 ซม. 
More
 วันนี้ที่ตำบลบ้านแซว

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร 

อาสาสมัคพิทักษป่า (รสทป) 
More

แนะนำ อบต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชีบงราย เป็น อบต.ดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น 

 
More

รางวัลสำนักงาน ๕ ส ป้ายทอง ระดับ ๕ ดาว 

 
More

คณะศึกษาดูงานที่ตำบลบ้านแซวประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ชนะเลิศศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตร 

 
More
 สุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด กินผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา 

ส่งเสริมสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด
กินผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา รักษาตัวเองด้วยสมุนไพรอโรคยา ปรมาลาภา
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
โรคเป็นได้ก็หายได้
ถ้ารู้จักวิธีการบำบัดรักษา 
More

แข็งแรงง่ายๆจาก 1 ก้าว 

บางครั้งแต่ว่าเดินๆ เพราะหนึ่งก้าวของคุณ มีความหมายมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะก้าวออกไปแบบการเดินออกกำลังกายก็ไม่ใช่สักไหนให้ร่างกายแข็งแรง แต่เรามีเคล็ดลับมาบอก 
More

เคล็ลับ 18 วิธี ดูแลสุขภาพ 

เคล็ดลับ สุขภาพดี ด้วย 18 วิธี ง่ายๆ
เคล็ดลับสุขภาพ
สุขภาพดีอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่เป็นเจ้าของได้แน่นอน ถ้าคุณทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ 
More
 คุณธรรมเรื่องเล่าความดี

ธนาคารความดี 

สร้างคุณธรรมความดีให้มองเห็น จับต้องได้ กินได้ ใช้ได้ ในรูปแบบของธนาคารความดี ฝากได้ - ถอนได้

การทำความดีใครๆก็อยากทำแต่ทำแล้วไม่มีหลักฐานมีใครเห็น ขาดความภาคภูมิใจ ขาดแรงจูงใจในการทำความดี ทำให้เกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรให้มีหลักฐานการทำความดี ทำความดีแล้วเอาความดีไปแลกเป็นสิ่งของได้
จึงจัดตั้งธนาคารความดี ให้มีการฝาก ถอนความดี ได้ 
More

บทสวดพระจักรพรรดิ 

คุณธรรมความดีเริ่มที่การสวดมนต์รักษาศีล ส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จ บทสวดพระมหาจักรพรรดิสวดแล้วเห็นผลดี
บทสวดพระมหาจักรพรรดินี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งหมดตลอดจนถึงพระธรรมและพระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยะสงฆ์ทั้งมวล รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรหม พระอริยะเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต มาอาราธนารวมเข้าที่กายใจ อัญเชิญเข้าตัว ป้องกันภัยมีการกล่าวถึงพระสีวลีเป็นมหาโชคมหาลาภ หากสวดบทนี้สามารถอธิษฐานเรื่องราวที่ขัดข้อง ให้ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง 
More
 ข้อมูลหมู่บ้านตำบลบ้านแซว

บ้านแซวหมู่ 1 

รหัสหมู่บ้าน 57080301
รหัสตำบล 570803 
More

บ้านทุ่ง หมู่2 

รหัสหมู่บ้าน 57080302
รหัสตำบล 570803 
More

บ้านท่าขันทอง หมู่3 

รหัสหมู่บ้าน 57080303
รหัสตำบล 570803 
More

ชื่อหมู่บ้าน ห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 

รหัสหมู่บ้าน 57080304
รหัสตำบล 570803 
More
 งานพัสดุ

ผลการสอบราคาโครงการถนนคอนกรีต1/2 

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่ 21 
More

ผลการสอบราคาโครงการถนนคอนกรีต2/2 

 
More

สอบราคา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 โครงการ 
More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแซว 

เรื่อง วิธีพิเศษ จัดจ้างโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
ปีงบประมาณ 2555 
More
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแซว 

วิธีพิเศษ จัดจ้างโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
ปีงบประมาณ 2555 
More
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 
More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 

โครงการขุดลอกหนองน้อย บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 
More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
More
  
  
 

  
 

  
« พฤศจิกายน2558 »
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

  
 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE